Keurmerkreglementen

Inleiding
Op 1-1-2013 is voor SKTB de overgangsperiode begonnen van het huidige Keurmerk, op basis van het Aspectcertificaat Besloten Busvervoer (A.B.B.), naar het nieuwe Keurmerk, op basis van een geldig certificaat ISO 9001: 2008, EAC 31, scope transport, plus het certificaat Veiligheidsdocument.

Overgangsbepalingen                                                                                                                       
SKTB onderscheidt in de periode tot 30 maart 2015 erkenning oude stijl, op basis van het Aspectcertificaat Besloten Busvervoer en de Reglementen Keurmerk Touringcarbedrijf, versie 1-1-2012, plus Addendum en erkenning nieuwe stijl, op basis van ISO 9001: 2008: 2008, EAC 31, het Veiligheidsdocument SKTB, versie 1-1-2013 en het Huishoudelijk Reglement SKTB, versie 1-1-2013. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 30 maart 2015 hebben actueel erkende Keurmerk Touringcarbedrijven de keuze tussen erkenning oude stijl, en erkenning nieuwe stijl. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 30 december 2013 hebben aspirant Keurmerk Touringcarbedrijven de keuze tussen erkenning oude stijl, en erkenning nieuwe stijl. Met ingang van 1 januari 2014 kunnen aspirant Keurmerk Touringcarbedrijven uitsluitend nog erkend worden voor het Keurmerk nieuwe stijl. SKTB adviseert aspirant-keurmerkbedrijven om zo veel mogelijk direct te kiezen voor erkenning nieuwe stijl. SKTB adviseert bestaande keurmerkbedrijven om zo spoedig mogelijk te beginnen met de voorbereiden voor de overstap, zodat er speelruimte (tijd) is om tegenvallers in de invoering op te vangen. Voor Keurmerk Touringcarbedrijven die erkend zijn op basis van het A.B.B. gelden de Keurmerkreglementen versie 1-1-2012 plus Addendum 1-1-2013. Voor Keurmerk Touringcarbedrijven die erkend zijn op basis van het ISO 9001: 2008 plus het veiligheidsdocument  gelden de bepalingen van het veiligheidsdocument en het Huishoudelijk Reglement.
 

Veiligheidsdocument en Huishoudelijk Reglement
Het Veiligheidsdocument en het Huishoudelijk Reglement, versie 1-1-2013, treft u hierbij aan als pdf-bestand. Het Veiligheidsdocument (klik hier voor alleen het Veiligheidsdocument) geeft een branchespecifieke invulling van en aanvulling op de algemene ISO 9001 norm en omvat onder meer de bovenwettelijke Keurmerkeisen. Het Huishoudelijk Reglement (klik hier voor alleen het Huishoudelijk Reglement) regelt de verhoudingen tussen SKTB en Keurmerkhouders, SKTB en de certificatie-instellingen; het College van Deskundigen. Op verzoek wordt u door het secretariaat van SKTB een gedrukt exemplaar toegezonden (c.buijs@knv.nl). De Referentietabel ISO 9001: 2008-Keurmerkcriteria treft u hierbij aan als pdf-bestand. Het format Rij- en Rusttijden versie 1-01-2013 treft u hierbij aan. Een kant en klare Excelversie van het in te vullen format treft u hierbij aan.
Bij de invoering van het Nieuwe Keurmerk zijn ongetwijfeld zaken over het hoofd gezien of fouten ingeslopen. Zodra deze kenbaar worden zal een Erratum aan deze website worden toegevoegd met errata.
 

Algemene informatie Keurmerk Oude stijl
Voor de Keurmerk Touringcarbedrijven en de diverse geledingen van Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf bestaat een reeks van reglementen, met als verzamelnaam "Reglementen Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf, versie 1-1-2012". Hieronder volgt een opsomming van deze reglementen met een korte toelichting.

Addendum 1-1-2013
Dit Addendum regelt de wijzigingen in de keurmerkreglementen 1-1-2012 per 1-1-2013.

Reglement inzake de 10 criteria van het Aspectcertificaat Besloten Busvervoer
Dit reglement vormt de ruggengraat van het keurmerk. In de 10 criteria wordt de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de bedrijfsvoering en de naleving van de regelgeving bij de betrokken ondernemer neergelegd. Daarnaast zijn met medewerking van een aantal belanghebbenden, de risico's die samenhangen met het touringcarvervoer zo goed mogelijk in kaart gebracht en voorzien van veiligheidsmaatregelen. De 10 criteria moeten door de ondernemer worden verwerkt in hun kwaliteitshandboek. U kunt hier klikken voor dit reglement.

Reglement Keurmerk Touringcarbedrijf
Dit reglement bevat de uitgebreide uitwerking van het bovengenoemde "Reglement inzake de 10 criteria van het Aspectcertificaat Besloten Busvervoer" en schept het procedurele kader. U kunt hier klikken voor dit reglement

Overzicht van wijzigingen

Dit overzicht geeft duidelijk aan welke wijzigingen er zijn ten opzichte van de versie 1-1-2011 . U.bbb

Normen inzake geaccrediteerde certificeringinstellingen die het Aspectcertificaat voor het besloten busvervoer wensen te verlenen
Deze normen bevatten de voorwaarden waaronder onafhankelijke auditinstellingen (geaccrediteerde certificeringinstellingen) touringcarbedrijven mogen beoordelen voor het Aspectcertificaat Besloten Busvervoer. Deze normen zijn met name van belang voor de auditinstellingen en de (aspirant-) keurmerkhouders. U kunt hier klikken voor deze normen.

Reglement Commissie Keurmerk Touringcarbedrijf
Dit reglement bevat de regeling van de werkzaamheden van de Commissie Keurmerk Touringcarbedrijf. De onafhankelijke Commissie van de Stichting beoordeelt in eerste instantie en in bezwaar op basis van geanonimiseerde gegevens over erkenning, waarschuwing, schorsing en intrekking van het Keurmerk Touringcarbedrijf. Dit reglement is met name interessant voor (aspirant-) keurmerkhouders. U kunt  hier klikken voor dit reglement.

Reglement Beroepscommissie Keurmerk Touringcarbedrijf
Dit reglement bevat de regeling van de werkzaamheden van de Beroepscommissie Keurmerk Touringcarbedrijf. De onafhankelijke Beroepscommissie beoordeelt beroepschriften over erkenning, waarschuwing, schorsing en intrekking van het Keurmerk Touringcarbedrijf. Dit reglement is met name interessant voor (aspirant-) keurmerkhouders. U kunt hier klikken voor dit reglement.

Reglement Centrale College van Deskundigen voor het Keurmerk Touringcarbedrijf
Dit reglement regelt de taken en bevoegdheden van het Centrale College. Het CCvD-KT heeft tot taak het waarborgen en controleren van de kwaliteit van de reglementen met betrekking tot de normen op grond waarvan door de Stichting het keurmerk kan worden toegekend. In het CCvD-KT hebben zitting natuurlijke personen, voorgedragen door belanghebbende organisaties bij het keurmerk. Dit reglement is met name interessant voor belanghebbende organisaties. U kunt hier klikken voor dit reglement.

Handleiding met betrekking tot collegiale inhuur voor Keurmerk Touringcarbedrijven
In drukke tijden of bij grote opdrachten zal een Keurmerk Touringcarbedrijf soms een beroep moeten doen op een collega-touringcarbedrijf voor het inhuren van een touringcar en / of touringcarchauffeur. Een Keurmerkbedrijf kan niet zomaar ieder willekeurig touringcarbedrijf inhuren. In deze handleiding geeft SKT richtlijnen die bij de collegiale inhuur nagevolgd dienen te worden. U kunt hier klikken voor de handleiding.